Самбірська

районна державна адміністрація

Пам’ятки, пов’язані з нафтовим промислом

1.  Гаркльова - нафтові свердловини, будівлі, знаряддя для буріння

2. Особніца - шахта нафти та газу

3. Фолюш - шахта нафти та газу, старе обладнання для видобування

4.  Самокленскі - резервуари для зберігання нафти

5. Ясло - Регіональний музей, кам’яниця аптеки Лукашевича, пам’ятна таблиця першої нафтоперегінного заводу/рафінерії/ в Уляшовицях

6. Розтокі - обладнання для видобування нафти та газу, старі будинки газолінярні

7. Добруцова - "ями " після неіснуючих вже бурильних обладнань, водогінні обладнання, що подавали воду до шахт

8.  Бжезівка - старі насоси, обладнання, призначене для видобування нафти з бурильних свердловин

Sightseeing associated with oil fields

1.   Harklova - oil wells, buildings, tools for drilling

2.  Osobnitsa - mine oil and gas

3.  Folyush - mine oil and gas extraction equipment to old

4.   Samoklenski - tanks for oil storage

5.  Jaslo - Regional Museum, building pharmacy Lukashevich, a commemorative table first refinery / refinery / a Ulyashovytsyah

6.  Roztoky - equipment for oil and gas, old houses hazolinyarni

7.  Dobrutsova - "pit" after already existent drilling equipments, water supply equipment that gave water to the mines

8.   Bzhezivka - old pumps, equipment designed to extract oil from drilling wells

Інші пам’ятки

1. Славенцін - дерев’яний костел  (1779 р.), цвинтар з першої світової війни

2.Тчцініца - поселення ранньосередньовіччя, палацово-парковий комплекс (ХVІІІ-ХХст.), дерев’яний костел

3. Крайовіце - ранньосередньовічне поселення, руїни замку Голеш (ХІУ ст.), кургани

4. Дембовєц - Святилище Матері Божої Салетинської, архітектурна дерев’яна забудова

5. Цєклін, Воля Цєклінська - цвинтар з першої світової війни

6.Пєльгжимка - дерев’яна церква (ХІХ ст.)

7. Мрукова - архітектурна пам’ятка - каплиця з хресною дорогою, сліди давнього частоколу

8.  Свйонткова Вєлька, Свйонткова Мала - дерев’яні церкви (пол. ХУІІІст.), старі лемківські цвинтарі

9.  Граб - цвинтар першої світової війни, дерев’яний костел (1808 р.), старі лемківські оселі

10. Оженна - цвинтар з першої  світової війни

11.  Котань - дерев’яна церква (ХVІІІст.)

12.Кремпна - церква  (ХVІІІст.), лемківські оселі, цвинтар з першої світової війни

13.Поляни - давня церква

14. Конти - старі хати, архітектурний заїзд та муровані каплички (ХІХст.)

15 .Скальнік - образ Матері Божої Скальної (1470 р.) в неоготицькому костелі

16. Нови Жмігруд - костел (ХVІст.), площа Ринок ( ХVІІст), міські фортифікації (ХVVІІст.)

17.Осєк Ясєльський - дерев’яний костел перебудований в 1640 році, міщанські кам"яниці, кам"яниці казімєжовського замку, останки фортифікацій (ХVІ-ХVІІст.)

18.Лєнжини - старий дерев’яний костел

19.Тарновєц - залишки костельного комплексу (ХVІІІст.), двори  (ХVІІ, ХІХст.), могили з першої та другої  світових воєн

20. Шебнє - палацово-парковий комплекс, дерев’яний костел (ХVІІст.), пам’ятник жертвам фашизму

Природничі атракції

1.Магурський народний парк

2.  Заповідник "Голеш” 

 

Other attractions

1.  Slaventsin - wooden church (1779), the cemetery of the First World War

2. Tchtsinitsa - rannoserednovichchya settlement, palace and park complex (X III XXcen.), wooden church

3.  Krayovitse - early medieval settlement Golesz castle ruins (XIV c.), mounds

4.  Dembovyets - Sanctuary of Our Lady of Saletynskoyi, architectural wooden buildings

5.  Tsyeklin, Will Tsyeklinska - cemetery of the First World War

6. Pyelhzhymka - wooden church (nineteenth century).

7.  Mrukova - architectural monument - the Chapel of the Cross, traces of ancient stockade

8.   Svyontkova Wielka, Svyontkova Low - wooden church (pos. HUIIIst.), old Lemko cemetery

9.   Hornbeam - cemetery of the First World War, the wooden church (1808), the old Lemko villages

10.  Ozhenna - cemetery of the First World War

11.   Kotányi - the wooden church (X IIIst).

12.Krempna - Church (X IIIst.), Lemko villages, the cemetery of the First World War

13.Polyany - ancient church

14.  Katy - old houses, architectural and check Murovanye chapel (HIHst).

15  .Skalnik - the image of Our Lady Skalnoyi (1470) in the church neohotytskomu

16.  Novi Zhmihrud - church (X East.) Market Square (X IIst), city fortifications (X -XIIst).

17.Osyek Yasyelskyy - wooden church rebuilt in 1640, bourgeois stone "yanytsi, stone" yanytsi kazimyezhovskoho castle, remains of fortifications (x x I- IIst).

18.Lyenzhyny - old wooden church

19.Tarnovyets - remains Kostelna complex (X IIIst.), yards (X II HIHst.), tombs from the first and second world wars

20.  Shebnye - palace and park complex, a wooden church (X IIst.), a monument to the victims of fascism

Natural attractions

1. Mahurskyy People's Park

2. Reserves "Golesz" 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 79 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua