Самбірська

районна державна адміністрація

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)

 

  Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  для отримання Дозволу на     

       викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами    _

(назва документа дозвільного характеру)

 

 

                                Самбірське районне управління Головного управління                         _

                                               Держсанепідслужби у Львівській області                                     _

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

1

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр Самбірської районної державної адміністрації

2

Місцезнаходження дозвільного центру

81400, Львівська область, м.Самбір, вул.Мазепи, 8, каб.38

3

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Понеділок-четвер з 900  до  1815

 Пятниця з 900  до  1700

обідня перерва з 1300  до  1400

4

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру (ДДХ):

Державний адміністратор:

- Квашеняк Анна Юріївна, тел. (236) 6-08-07,

   Представник місцевого дозвільного органу, відповідальний за видачу документа дозвільного характеру:  начальник Самбірського районного управління Головного управління держсанепідслуби у Львівській області головний державний санітарний лікар м.Самбора та Самбірського району Катинський Ярослав Михайлович;    головний спеціаліст Самбірського районного управління Головного управління держсанепідслуби у Львівській області Чертов Юрій Петрович, тел.45-1-54,  45-2-52.

4.1

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ДДХ

 

4.2

Укази президента, Закони України (назва, частина, стаття)

Указ Президента України від 6.04.2011 року № 400/2011 «Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України», розділ 4 п.11.

Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України "Про охорону атмосферного повітря", розділ III, ст. 11

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", розділ III, ст. 10, 11, 12, 19.

4.3

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

 

4.4

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

- Наказ Мінприроди України "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців" від 09.03.2006р. № 108.

- Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров‘я України від 14.03.2006р. № 120 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000р. № 247”.

- Наказ Міністерства охорони здоров‘я України від 19.01.2012 № 34 «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби».

5

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Наказ головного управління держсанепідслужби у Львівській області від 24.01.2013 № 3-ВО «Про делегування окремих повноважень».

6

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ДДХ

1. Заява встановленого взірця на ім'я начальника відокремленого структурного підрозділу Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області та на ім‘я голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України (однакові за змістом).

2. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин по 1-му примірнику у друкованому та електронному варіантах у форматі doc.

3.Копія акта обстеження (інспектування) об’єкта отримання ДДХ, складеного спеціалістами Держсанепідслужби у Львівській області для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи з метою отримання заявником ДДХ.

4. Копії звіта (ів) про результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи або протоколів лабораторних досліджень проб повітря населених місць на межі нормативної санітарно-захисної зони (для підприємств) або на межі зони впливу викидів (для котелень), проведених для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи з метою отримання заявником ДДХ, відібраних у контрольних точках і досліджених за показниками (речовинами), визначеними держсанепідслужбою, виконаних установами, організаціями, лабораторіями, що можуть залучатися до проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи згідно переліку, встановленого головним державним санітарним лікарем України.

7

Платність (безоплатність) видачі ДДХ

Платна.

 

 

У разі платності:

 

7.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

- Закон України «Про адміністративні послуги».

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

- Розпорядження КМ України від 26.10.2011 № 1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби».

7.2

Розмір плати

200,00 грн (без ПДВ) за один ДДХ.

7.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Код платежу 22012500, номер рахунку 31119028700006, отримувач – УДК Личаківського району м.Львова, код ЄДРПОУ 38007620, МФО 825014

8

Строк, протягом якого видається ДДХ

10 робочих днів з дня отримання від державного адміністратора заяви та документів, що додаються до неї; 5 робочих днів при повторному зверненні у разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі ДДХ.

9

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні ДДХ

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, зазначених у п.6. Регламенту.

2. Невідповідність представлених матеріалів вимогам нормативних документів.

3. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

4. Виявлення за результатами проведених лабораторних досліджень невідповідностей (перевищень) встановлених вимогами нормативів.

5. Недотримання нормативної санітарно-захисної зони для об‘єктів, для яких вона встановлюється відповідно до вимог додатків до ДСП «Планування та забудова населених пунктів» № 173 від 19.06.96.

6. Наявність нереалізованих природоохоронних заходів щодо усунення виявлених порушень санітарного законодавства в ході експлуатації чи розміщення об‘єкта (підприємства).

7. Законодавством можуть встановлюватись інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

10

Строк дії ДДХ (необмеженість строку дії)

10 років, за умови дії нормативних актів, на підставі яких він видавався, дотримання вимог санітарного законодавства, сфери та умов застосування об’єкта отримання ДДХ, якщо інше не передбачене метою отримання ДДХ.

11

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається ДДХ

При необхідності проводиться додаткове санітарно-гігієнічне обстеження (інспектування) об‘єкта отримання ДДХ з проведенням лабораторних досліджень та інструментальних замірів на предмет відповідності вимогам санітарних норм і правил.

12

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Проведення санітарно-гігієнічного обстеження (інспектування) здійснюється безкоштовно.

У разі проведення в ході інспектування об'єкта лабораторних досліджень та інструментальних замірів, за виконані установами держсанепідслужби роботи і надані послуги стягується окрема плата.

 

У разі платності:

 

12.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата при виконанні робіт, послуг установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (назва та реквізити нормативно-правового акту)

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2002р. № 1544 “Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби»

12.2

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

Розмір плати залежить від переліку виконаних робіт і наданих послуг.

12.3

Розрахункові рахунки для внесення плати

Згідно угоди (договору) з установами, організаціями, лабораторіями, що можуть залучатися до проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

13

Примітки

- Копії документів подавати засвідчені на кожній сторінці мокрою печаткою заявника (суб’єкта господарювання) та записом «копія вірна». Матеріали підготовки документа дозвільного характеру не повертаються.

- Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах.

- Заяви та документи, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем) або уповноваженою ним особою.

- Переоформлення, видача дубліката документу дозвільного характеру здійснюється відповідно до пп. 8, 9 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

- ДДХ видається державним адміністратором згідно документу про внесення заявником до держбюджету плати (адміністративного збору) за надання адміністративної послуги щодо отримання ДДХ.

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua