Самбірська

районна державна адміністрація

 

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА   КАРТКА)

 

   отримання Експлуатаційного дозвола на діяльність операторів потужностей _            

                (об'єктів) з виробництва або обігу (реалізації) харчових продуктів,           _       

                                           підконтрольних санітарній службі_______     ___________

 (назва документа дозвільного характеру)

 

1

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр Самбірської районної державної адміністрації

2

Місцезнаходження дозвільного центру

81400, Львівська область, м.Самбір, вул.Мазепи, 8, каб.38

3

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

 Понеділок-четвер з 900  до  1815

 Пятниця з 900  до  1700

 обідня перерва з 1300  до  1400

4

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру (ДДХ):

 Державний адміністратор:

- Квашеняк Анна Юріївна, тел. (236) 6-09-07,

  Представник місцевого дозвільного органу, відповідальний за видачу документа дозвільного характеру – начальник Самбірського районного управління Головного управління держсанепідслуби у Львівській області, головний державний санітарний лікар м.Самбора та Самбірського району Катинський Ярослав Михайлович тел.45-1-54,   головний спеціаліст Самбірського районного управління Головного управління держсанепідслуби у Львівській області Чертов Юрій Петрович, 45-2-52.

4.1

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ДДХ

 

4.2

Укази президента, Закони України (назва, частина, стаття)

Указ Президента України від 6.04.2011 року № 400/2011 «Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України», розділ 4 п.11.

Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”, ст. 22

Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, п. 79 Переліку

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про адміністративні послуги»

4.3

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Постанова КМУ від 12.05.07р. № 712 “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей(об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів”

4.4

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Наказ Міністерства охорони здоров‘я України від 19.01.2012 № 34 «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби»

Наказ МОЗ від 24.01.2008 № 25 «Про затвердження

Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів»

5

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Наказ головного управління держсанепідслужби у Львівській області від 24.01.2013 № 3-ВО «Про делегування окремих повноважень».

6

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ДДХ

1. Заява встановленого взірця на ім'я начальника відокремленого структурного підрозділа Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області.

2. Копія документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (зареєстрована декларація або сертифікат згідно вимог постанови КМ України від 13.04.2011 № 461 або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об‘єкта чи акта технічної комісії).

3. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника.

4. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

7

Платність (безоплатність) видачі ДДХ

Платна.

 

У разі платності:

 

7.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

- Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів», ст. 22 п. 4.

- Постанова КМУ № 712 від 12.05.07р. “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей(об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів”, п. 7.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби», п.257.

7.2

Розмір плати

200,00 грн (без ПДВ) за один ДДХ.

7.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Код платежу 22012500, номер рахунку 31119028700006, отримувач – УДК Личаківського району м.Львова, код ЄДРПОУ 38007620, МФО 825014

8

Строк, протягом якого видається ДДХ

30 робочих днів з дня отримання від державного адміністратора заяви та документів, що додаються до неї. При необхідності усунення зауважень, визначених в акті за результатами проведення інспекції, і проведення лабораторних та інструментальних досліджень строк видачі експлуатаційного дозволу може бути подовжений.

9

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні ДДХ

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, зазначених у п.6. Регламенту.

2. Невідповідність представлених матеріалів вимогам нормативних документів.

3. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

4. Виявлення порушень санітарного законодавства за результатами санітарно-гігієнічного обстеження (інспектування) об‘єкта отримання ДДХ.

5. Виявлення за результатами проведених лабораторних досліджень та інструментальних замірів, інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі ДДХ невідповідностей (перевищень) встановлених вимогами нормативів (ГДК, ГДР, ГДВ, тощо).

6. Зареєстровані протягом останніх 6 місяців випадки харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій або інших захворювань, де фактором передачі, доведеним у встановленому законодавством порядку, були харчові продукти, вироблені на потужності (об’єкті), заявленій для видачі експлуатаційного дозволу.

7. Зареєстровані факти виявлення небезпечної чи непридатної до споживання продукції, виробленої на потужності (об’єкті), заявленій для видачі експлуатаційного дозволу.

8. Відмова оператора потужності (об’єкта) у проведенні інспекції, невиконання ним приписів, розпоряджень, виданих за результатами проведення органом державного нагляду (контролю) планових та позапланових заходів.

9. Законодавством можуть встановлюватись інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

- У разі прийняття рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу оператору потужностей(об'єктів) надсилається повідомлення про прийняте рішення в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття з обґрунтуванням відмови.

10

Строк дії ДДХ (необмеженість строку дії)

Необмежений(при дотриманні оператором потужностей (об’єктів) санітарних заходів, сфери та умов застосування об’єкта отримання ДДХ).

11

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається ДДХ

Проводиться санітарно-гігієнічне обстеження (інспектування) об‘єкта отримання ДДХ з проведенням лабораторних досліджень та інструментальних замірів на предмет відповідності вимогам санітарних норм і правил.

12

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Проведення санітарно-гігієнічного обстеження (інспектування) здійснюється безкоштовно.

У разі проведення в ході інспектування об'єкта лабораторних досліджень та інструментальних замірів, за виконані закладами держсанепідслужби роботи і надані послуги стягується окрема плата.

 

У разі платності:

 

12.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата при виконанні робіт, послуг установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (назва та реквізити нормативно-правового акту)

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2002р. № 1544 “Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби»

12.2

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

Розмір плати залежить від переліку виконаних робіт і наданих послуг.

12.3

Розрахункові рахунки для внесення плати

Згідно угоди (договору) з установами, організаціями, лабораторіями, що можуть залучатися до проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

13

Примітки

- Копії документів подавати засвідчені на кожній сторінці мокрою печаткою заявника (суб’єкта господарювання) та записом «копія вірна». Матеріали підготовки документа дозвільного характеру не повертаються.

- Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах.

- Заяви та документи, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем) або уповноваженою ним особою.

- Переоформлення, видача дубліката документу дозвільного характеру здійснюється відповідно до пп. 8, 9 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

- Підстави для анулювання, призупинення дії ДДХ, вилучення затверджених експортних потужностей (об’єктів) з реєстру наведені у п. 7 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; ст. 23, 25 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів”; п.22 Постанови КМУ № 712 від 12.05.07р. “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей(об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

- Після анулювання «Експлуатаційного дозволу», право на повторне отримання іншого «Експлуатаційного дозволу» може бути реалізоване не раніше ніж через шість місяців після дати анулювання попереднього дозволу.

- ДДХ видається державним адміністратором згідно документу про внесення заявником до держбюджету плати (адміністративного збору) за надання адміністративної послуги щодо отримання ДДХ.

 

 

Форма заяви

 

                                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                           постановою КМУ від 7.12.2005 р. N 1176 (1176-2005-п)
                                                                                                                           (в редакції постанови КМУ від 3.09.2008 р. N 778)

 

                                                                          Начальнику Самбірського районного управління

                                                                          Головного управління Держсанепідслужби у

                                                                          Львівській області, головному державному

                                                                          санітарному лікарю м.Самбора та Самбірського 

                                                                          району    Катинському  Я.М.

 

 

 
З А Я В А
 
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу
 
 
(назва документа дозвільного характеру)
 
 
(об'єкт, на який видається документ)
 
 
(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)
 
 
(вид діяльності, згідно з КВЕД)
 
 
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / ім'я, по-батькові та прізвище фізичної особи - підприємця)
 
 
(ідентифікаційний код, згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)
 
 
(ім'я, по-батькові та прізвище керівника юридичної особи / фізичної особи – підприємця / уповноваженої особи)
 
 
(місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця)
 
 
 
(телефон)
 
(телефакс)
 
«          »                                      2013р.
М.П.
 
 
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи-підприємця / уповноваженої особи)
Документи, що додаються до заяви:
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Заповнюється адміністратором
 
 
 

 

 
 
 
 
М.П.
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали адміністратора)

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua