Самбірська

районна державна адміністрація

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано  шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. Непоодинокими є випадки затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва, сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг: 

–відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг; 

–представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях; 

–у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому; 

–необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги, для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги;

–одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги; 

–наявність різноманітних баз даних виконавчих органів, не пов’язаних між собою, що зумовлює необхідність збору суб’єктом звернення підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату; 

–відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг; 

–часті  зміни порядку надання адміністративних послуг; 

–ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил;

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта 

Виконання Закону України «Про адміністративні послуги» від 06 вересня 2012 року № 5203-VІ, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523 - р  "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".

 

3. Визначення цілей державного регулювання.

Основними цілями державного регулювання є:

– створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення;

– забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

– мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

– запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

– удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.

 

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Прийняті  Закон України “Про адміністративні послуги” та постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” визначають конкретні вимоги щодо організації надання адміністративних послуг.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, що призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства.

 

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення цілей.

Доступність та зручність. Належні умови для очікування та заповнення необхідних документів. Чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги; Отримання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом організаційної єдності. Мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги. Можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги. Отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Для розв’язання проблем, зазначених у пункті 1, пропонується прийняття головою Самбірської райдержадміністрації розпорядження «Про затвердження переліку  адміністративних послуг, які надаються через центр 

надання адміністративних послуг Самбірської районної державної адміністрації», яким затверджується вичерпний перелік адміністративних послуг, які надаються суб’єктами надання адміністративних послуг в Самбірському районі. 

 

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Затвердження розпорядження  «Про затвердження переліку  адміністративних послуг які надаються через центр надання адміністративних послуг Самбірської районної державної адміністрації» забезпечить створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та громадянами, забезпечення відкритості інформації.

 

8.   Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Наявність в Самбірському районі вичерпного переліку адміністративних послуг в кінцевому результаті забезпечить досягнення наступних результатів.

 

 Вигоди Витрати 

Органи влади- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-  мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАПу, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.Поточні витрати на утримання Центру надання адміністративних послуг

Суб’єкти господарювання- доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату з отримання адміністративної послуги;

-  можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАПу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими актами

Населення- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАПу);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-  чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні ;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАПу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими

 

Порівнявши  вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

 

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.

Немає.

10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта.

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до  нього  змін.

 

11. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності є дані адміністративних органів за відповідний період, а саме:

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг в Cамбірському районі;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Самбірський район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308:

базове – до набуття чинності  зазначеного регуляторного акту;

повторне – через рік після набуття чинності регуляторного акту, за результатами дії  якого можна зробити порівняльний аналіз;

періодичне – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Самбірській  районній державній адміністрації".

Відповідно до законів України «Про адміністративні послуги», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та з метою якісного надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг в Самбірському районі.

1.Затвердити:

1.1.Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Самбірській районній державній адміністрації (надалі — Перелік адміністративних послуг), що додається.

1.2.Перелік документів дозвільного характеру, які надаються через дозвільний центр Центру надання адміністративних послуг при Самбірській районній державній адміністрації, що додається.

2.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 січня 2014 року № 17 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Самбірській районній державній адміністрації», зареєстроване в Самбірському міськрайонному управлінні юстиції у Львівській області 10 лютого 2014 року за № 5/222, вважати таким, що втратило чинність.

3.Юридичному сектору апарату районної державної адміністрації (В. Ільчишин) подати дане розпорядження на державну реєстрацію до Самбірського міськрайонного управління юстиції Львівської області.

4.Розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного опублікування, крім пунктів з Переліку адміністративних послуг 45, 46, які набирають чинності з 01 вересня 2014 року, пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 01 жовтня 2014 року, пунктів 9, 10, 22, 23, 31-44, які набирають чинності з 01 січня 2015 року.

5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Лесю Ленартович.

Олег Домчак

 

 

Перелік адміністративних послуг,  які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Самбірській районній державній адміністрації

 

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

9. Державна реєстрація: 

права власності на нерухоме майно 

інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

11. Реєстрація громадського об’єднання.

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

23 Оформлення та видача проїзного документа дитини.

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України.

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

27. Реєстрація місця проживання особи.

28. Зняття з реєстрації місця проживання особи.

29. Реєстрація місця перебування особи.

30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

35. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

37. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації;

39. Видача довідки про: 

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

40. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

41. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

42. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

43. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

45. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

46. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

47. Встановлення статусу ветерана праці.

48. Встановлення статусу дитини війни.

49. Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

50. Призначення та надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

51. Призначення допомоги при народженні дитини.

52. Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

53. Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

54. Призначення допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування.

55. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

56. Призначення допомоги на дитину одинокій матері (батькові).

57. Призначення державної соціальної допомоги особі, яка не має права на пенсію, або інваліду.

58. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”.

59. Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування інваліду війни, інваліду загального захворювання, жертві нацистських переслідувань.

60. Надання статусу особам, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та видача (заміна) посвідчень “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” та “Потерпілий від Чорнобильської катастрофи” постраждалим і учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також дружині (чоловікові) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, опікуну дітей померлого громадянина.

61. Призначення пільг щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо.

62. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

63. Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

64. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

65. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

Перелік документів дозвільного характеру,

які надаються через дозвільний центр Центру надання адміністративних послуг при Самбірській районній державній адміністрації

 

1. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.

2. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо.

3. Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин.

4. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

5. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

6. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.

7. Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об'єктів):

з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

8. Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

9. Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 33 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua