Самбірська

районна державна адміністрація

УКРАЇНА

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

«24»липня2013 рокуСамбір220

Про затвердження Положення про експертну комісію архівного відділу районної державної адміністрації

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, наказу Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1226/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради», з метою проведення експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності:

1.Затвердити Положення про експертну комісію архівного відділу Самбірської районної державної адміністрації, що додається.

2.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 березня 2013 року № 58 «Про затвердження положення про експертну комісію архівного відділу районної державної адміністрації та її складу» вважати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Галину Кухар.

 

 

 

 

 

 

В. о. першого заступника голови

районної державної адміністраціїІван Пікулицький

ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від “24” липня 2013 року № _220_

 

Положення

про експертну комісію архівного відділу Самбірської районної державної адміністрації

 

1.Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів», архівний відділ районної державної адміністрації утворює експертну комісію (надалі — ЕК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (надалі — ЕПК) Державного архіву Львівської області.

2.ЕК є постійно діючим органом архівного відділу.

3.У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними-правовими актами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4.До складу ЕК, який затверджується начальником архівного відділу, входять працівники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Головою ЕК є як правило, начальник архівного відділу, а секретарем — один з його працівників.

Секретар за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек (далі – юридичні особи) і окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її зберігання.

ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим начальником архівного відділу.

5.Завданням ЕК архівного відділу районної державної адміністрації є координація роботи з проведення експертизи цінності документів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

6.ЕК архівного відділу приймає рішення про:

1) схвалення і подання до ЕПК Державного архіву Львівської області:

- списки юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду і перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації;

- описи справ постійного зберігання, внесених до Національного архівного фонду, та описи справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, номенклатури справ юридичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду і перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації;

- актів про вилучення документів з Національного архівного фонду, які зберігаються в архівному відділі районної державної адміністрації, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

- анотованих переліків унікальних документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архівному відділі районної державної адміністрації, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

2) схвалення:

- описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, юридичних осіб, що перебувають в зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації та у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду;

- інструкцій з діловодства, положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду і перебувають в зоні комплектування архівного відділу.

7.ЕК стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації має право:

?контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;

?вимагати розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду, документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадку втрати цих документів;

?одержувати відомості, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

?заслуховувати на засіданнях їх керівників про стан упорядкування, обліку та збереженості документів Національного архівного фонду.

8.Засідання ЕК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правоможними, якщо на ньому присутні не менше як дві третини складу її членів.

Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар, та набирає чинності з моменту затвердження начальником архівного відділу районної державної адміністрації.

Рішення ЕК є обов’язковим для виконання всіма юридичними особами, що перебувають в зоні комплектування архівного відділу, районної державної адміністрації.

 

Начальник архівного відділу

районної державної адміністраціїМарія Павлішевська

 

СХВАЛЕНО

Протокол ЕК архівного відділу

Самбірської районної державної адміністрації

Протокол № 3 від «19» липня 2013 року

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 87 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua