Самбірська

районна державна адміністрація

 

 

У к р а Ї н а

розпорЯдженнЯ

ГОЛОВИ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від “_29_” _грудня 2012 року № _124-к_

м. Самбір

Про затвердження Положення про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації та посадових інструкцій працівників сектору

Відповідно до ст. 5 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпоряджень голови районної державної адміністрації від 31 жовтня 2012 року № 88‑к «Про порядкування структури районної державної адміністрації» (із змінами та доповненнями) та від 10 грудня 2012 року № 101-к «Про структуру та перелік штатних посад районної державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Самбірської районної державної адміністрації (додається).

2. Затвердити посадові інструкції працівників сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Самбірської районної державної адміністрації (додаються).

3. Завідувачу сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю забезпечити виконання обов’язків, покладених на сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації.

4. Вважати такими, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 грудня 2005 року № 1012 “Про затвердження положення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації районної державної адміністрації”.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Галину Кухар.

 

 

                                                                                                                      Іван Білак

 

Затверджено:

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від “_29_” грудня 2012 року № _124-к

 

Положення

про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Самбірської районної державної адмiнiстрацiї

 

І. Загальні положення

Сектор з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю є структурним підрозділом апарату Самбірської районній державної адміністрації i підпорядковується голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань, керівнику апарату районної державної адміністрації.

У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законами України, Указами i Розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Мiнiстрiв України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адмiнiстрацiї, рішеннями сесії Самбірської районної ради та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання сектору

Забезпечення реалізації державної політики у сфері комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності, доступу до публічної інформації, розвитку інформаційного простору району.

Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі.

Щоденно інформує Львівську обласну державну адміністрацію про найважливіші суспільно-політичні події, що відбуваються в районі.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації регіональної політики з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в районі.

Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій.

Забезпечує впровадження ефективних механізмів комунікацій між районною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства, науковцями, експертами.

Готує пропозиції щодо здійснення заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі.

Організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічні заходи районної державної адміністрації за участю представників інститутів громадянського суспільства.

Забезпечує підготовку за участю структурних підрозділів районної державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

.Забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічних громадських обговорень.

Здійснює підготовку, організацію та проведення офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо, та забезпечує участь керівництва районної державної адміністрації у цих заходах.

Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, друкованих та інших засобів масової інформації.

Забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту та оприлюднення на ньому інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району.

Забезпечує в районній державній адміністрації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності Громадської ради при районній державній адміністрації.

Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції.

Координує діяльність засобів масової інформації, засновниками і (співзасновниками) яких є органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

ІII. Права сектору

Сектор має право:

1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою), а також учених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами районної державної адміністрації, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

4. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

IV. Структура

Сектор очолює завідувач сектору, який призначається та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Сектор складається з двох працівників: завідувача сектору та головного спеціаліста сектору.

Завідувач сектору:

1. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі, визначає ступінь відповідальності спеціаліста свого сектору.

2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор.

3. Подає на затвердження посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними.

4. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань.

7. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації

8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.

9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

11. Подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

12. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Головний спеціаліст сектору:

1. Відповідає за окремі напрямки роботи сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

2. Головний спеціаліст сектору призначається на посаду та звільняється з посади на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації.

3. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням завідувача сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

 

 


Затверджено:

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від “29” грудня 2012 року № _124-к_

 

Посадова
інструкція завідувача сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Самбірської районної державної адмiнiстрацiї

1. Загальні положення.

Сектор з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю є структурним підрозділом апарату Самбірської районній державної адміністрації i підпорядковується голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань, керівнику апарату районної державної адміністрації.

У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законами України, Указами i Розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Мiнiстрiв України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адмiнiстрацiї, рішеннями сесії Самбірської районної ради та цим Положенням.

2. Завдання та обов’язки.

1. Проводить роз’яснення політичного курсу Президента України.

2. Інформує органи державної влади вищого рівня, голову та керівництво районної державної адмiнiстрацiї про суспільно-політичну ситуацію в районі.

3. Реагує на останні події суспільно-політичного життя.

4. Відслідковує перебіг політичних процесів в районі (проведення масових заходів політичними силами, відвідування району народними депутатами, громадськими діячами, прес-конференції, діяльність районної ради; діяльність політичних партій та громадських організацій).

5. Готує матеріали з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю для доповідей та виступів голови районної державної адміністрації.

6. Налагоджує взаємодію між органами державної влади i громадськими організаціями.

7. Розглядає та дає відповіді на листи, розпорядження, доручення, накази, клопотання та інші документи, що надходять у сектор.

8. Забезпечує виконання Самбірською районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9. Забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту та оприлюднення на ньому інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району.

10. Готує річні звіти роботи сектору.

11. Аналізує висвітлення засобами масової інформації найважливіших питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. Готує матеріали, статті для розміщення в районних засобах масової інформації.

3. Права.

1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою), а також учених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами районної державної адміністрації, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

4. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4. Відповідальність.

Завідувач сектору несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання покладених на нього завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки державного службовця.


Затверджено:

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від “29” грудня 2012 року № _124-к_

 

Посадова
інструкція головного спеціаліста сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Самбірської районної державної адміністрації

1. Загальні положення.

Сектор з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю є структурним підрозділом апарату Самбірської районній державної адміністрації i підпорядковується голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань, керівнику апарату районної державної адміністрації.

У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законами України, Указами i Розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Мiнiстрiв України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адмiнiстрацiї, рішеннями сесії Самбірської районної ради та цим Положенням.

2. Завдання та обов’язки.

1. Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій району. Розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови районної державної адмiнiстрацiї з політичними партіями та громадськими організаціями у здійсненні соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

2. Аналізує та прогнозує суспільно-політичні, соціально-економічні процеси та морально-психологічний клімат у районі.

3. Контролює передплату та підшивку періодичних видань.

4. Формує щоденні експрес інформації, тижневі та місячні звіти суспільно - політичної ситуації у районі.

5. За дорученням завідувача сектору дає відповіді на листи, розпорядження, доручення, накази, клопотання та інші документи, що надходять у сектор.

6. Аналізує та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу місцевих засобів масової інформації, готує інформаційно-аналітичні матеріали прес-конференцій, «круглих столів», які проводяться в районній державній адміністрації.

7. Обробляє матеріали з засідань виконкомів рад та найбільш вагомих заходів в житті населених пунктів району для оперативного інформування Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

8. Готує інформаційно-роз’яснювальні та лекційні матеріали з урахуванням суспільно-політичної ситуації в районі на допомогу інформаційно-пропагандистським і лекторським групам районної державної адміністрації, виконкомам місцевих рад.

9. Веде облік громадян, що звертаються до сектору, та готує відповіді на ці звернення.

10. Здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності Громадської ради при районній державній адміністрації.

11. За дорученням завідувача сектору виконує інші завдання, що належать до компетенції сектору.

12. На час відсутності завідувача сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю виконує його обов’язки.

3. Права.

1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою), а також учених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами районної державної адміністрації, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

4. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4. Відповідальність.

Головний спеціаліст сектору несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання покладених на нього завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки державного службовця.

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 178 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua