Самбірська

районна державна адміністрація

ПРОЄКТ

"___" ____________ 2020 року

N ______

 

 

Про районний бюджет

Самбірського району
на
2021 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Самбірська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи районного бюджету у сумі 485 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 485 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі  485 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 485 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 9 000 гривень, що становить 1,86 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України у період між сесіями районної ради надати право голові районної державної адміністрації у разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою, обласною державною адміністрацією обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету Самбірського району на      2021 рік, внести відповідні зміни до районного бюджету, в тому числі їх розподіл та перерозподіл, передачу між загальним і спеціальним фондами, з подальшим затвердженням цих змін на сесії районної ради.

4. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головного розпорядника коштів районного бюджету.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 1 Бюджетного кодексу України.

6. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету, фінансовому управлінню, в особі начальника здійснювати їх розміщення на конкурсних засадах на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. Кошти, що будуть взяті з районного бюджету, мають бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення бюджетного періоду.

8. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. У міжсесійний період у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передачу коштів між загальним і спеціальним фондами, а також збільшення бюджетних призначень на оплату праці для бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків здійснювати районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та інвестицій районної ради.

10. Головному розпоряднику коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами у межах встановлених лімітів споживання. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної підвідомчої установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) привести показники з мережі, штатів установ у відповідність до обсягів коштів, передбаченими на їх утримання у 2021 році, не допускати росту чисельності працівників та їх структурних підрозділів.

11. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
          11.1. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється рішенням сесії районної ради за погодженням з постійною комісією з                питань бюджету та соціально-економічного розвитку районної ради у             порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
          11.2. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених та додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства головою районної державної адміністрації за                      погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії ради з           питань бюджету та соціально-економічного розвитку районної ради з         подальшим затвердженням внесених змін на сесії районної ради.
         11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування районного бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі         економічної класифікації видатків бюджету.

12. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2021 рік.

13. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року.

14. Додатки  1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку районної ради.

 

 

    

 

          Голова районної ради                                                       Віталій Кімак

Додаток 1
до рішення районної ради
"Про районний бюджет Самбірського району на 2021 рік"

4624200000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток,

податки на збільшення ринкової вартості 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та

фінансових установ комунальної власності 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької

діяльності 16 400,00 16 400,00 0,00 0,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що
вилучається до відповідного бюджету, та
дивіденди (дохід), нараховані на акції
(частки) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна аб

2 400,00 2 400,00 0,00 0,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об`єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету

2 400,00 2 400,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи

від некомерційної господарської діяльності 448 600,00 448 600,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 307 000,00 307 000,00 0,00 0,00

22010300

Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань

60 000,00 60 000,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних

послуг 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень

174 000,00 174 000,00 0,00 0,00

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у
сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних посл

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

22080000

Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом
та іншим майном, що перебуває в комунальній
власності

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00

22130000

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що
надаються в користування на умовах оренди
Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, районними, Київською та
Севастопольською міськими державними
адміністраціями, місцевими радами

1 600,00 1 600,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів) 485 000,00 485 000,00 0,00 0,00
X Разом доходів 485 000,00 485 000,00 0,00 0,00

ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2021 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів

бюджету Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
усього бюу тому числі

джет розвитку

Додаток 2
до рішення районної ради
"Про районний бюджет Самбірського району на 2021 рік

4624200000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків

коштів бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00
208100 На початок періоду 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 0,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2021 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією

фінансування бюджету Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет

 

 

 

 

Додаток 3
до рішення районної ради
"Про районний бюджет Самбірського району на 2021 рік"

4624200000
(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Самбірська районна рада 485 000,00 485 000,00 386 000,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 000,00
0110000 Районна рада 485 000,00 485 000,00 386 000,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 000,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

485 000,00 485 000,00 386 000,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 000,00

X X X УСЬОГО 485 000,00 485 000,00 386 000,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 000,00

0 0

видатки
споживання

з них

Загальний фонд

усього видатки
розвитку

Разом

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

з них

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2021 рік

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 78 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua