Самбірська

районна державна адміністрація

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

« 31 » серпня 2021 року Самбір № 114

Про прогноз районного бюджету Самбірського району на 2022-2024 роки
На виконання до статті 6, пункту 3 статті 13 та статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 75¹ Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», листа Міністерства фінансів України від 9 червня 2021 року № 05110-14-6/18181, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 25 серпня 2021 року № 752/0/5-21 «Про затвердження прогнозу обласного бюджету Львівської області на 2022-2024 роки» та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу
З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Схвалити прогноз районного бюджету Самбірського району на 2022-2024 роки, згідно додатку.
2. Фінансове управління районної державної адміністрації (Н. Гошман) забезпечити подання прогнозу районного бюджету Самбірського району на 2022-2024 роки до районної ради.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Віктора Турика.


Голова Іван ІЛЬЧИШИН

Додаток
до розпорядження голови районної державної адміністрації
від «31» серпня 2021 року № 114

 

ПРОГНОЗ
районного бюджету Самбірського району на 2022-2024 роки

  1. Загальна частина.

Прогноз районного бюджету Самбірського району на 2022-2024 роки розроблено відповідно до вимог статті 751 Бюджетного кодексу України, положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», листа Міністерства фінансів України від 9 червня 2021 року № 05110-14-6/18181 про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки.

Метою прогнозу є забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики; взаємозв’язок між стратегічними цілями розвитку держави, Львівської області, Самбірського району. Пріоритетом формування бюджетної політики в середньостроковій перспективі й надалі залишається прогнозування збалансованих та оптимальних показників районного бюджету за доходами і видатками.

  1. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку.

При визначенні показників прогнозу на середньостроковий період враховуються прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки:

- мінімальну заробітну плату у 2022 році: з 1 січня – 6500 гривень та з 1 жовтня – 6700 гривень (ріст до 1 січня 2022 року – 3,1 відсотка), у 2023 році – 7176 гривень (ріст до 1 жовтня 2022 року – 7,1 відсотка), у 2024 році – 7665 гривень (ріст до 2023 року – 6,8 відсотка);

- посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 гривні та з 1 жовтня 2022 року – 2985 гривень (ріст до 1 січня 2022 року – 3,1 відсотка), 2023 року – 3193 гривні (ріст до 1 жовтня 2022 року – 7,1 відсотка), 2024 року – 3411 гривень (ріст до 2023 року – 6,8 відсотка);

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 106,2 відсотка, у 2023 році – 105,3 відсотка, у 2024 році – 105,0 відсотка;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотка, у 2023 році – 106,2 відсотка, у 2024 році – 105,7 відсотка.

III. Загальні показники районного бюджету.

Показники прогнозу районного бюджету на середньостроковий період сформовано на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України, очікуваного виконання місцевих бюджетів у поточному році.

Прогноз включає показники районного бюджету за основними видами доходів і фінансування бюджету, загальних показників видатків бюджету. Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників прогнозу районного бюджету на 2022-2024 роки. Формування прогнозу бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку, а також змін у нормативно-правовій базі.

Загальні прогнозні показники районного бюджету за доходами та видатками визначено у 2022 році в обсязі 270,0 тис. грн., у 2023 році – 300,0 тис. грн., у 2024 році – 350,0 тис. грн. та наведено в додатку 1 до цього прогнозу.

  1. Показники доходів районного бюджету.

Показники дохідної частини районного бюджету на середньостроковий період розроблено з урахуванням тенденцій соціально-економічного розвитку України та положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, аналізу виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах.

До загального фонду районного бюджету надходження у 2022 році прогнозуються у розмірі 270,0 тис. грн., 2023 році – 300,0 тис. грн. (більше на 11,1 відсотка до 2022 року), 2024 році – 350,0 тис. грн. (на 16,7 відсотка більше до 2023 року).

Основним джерелом формування дохідної частини районного бюджету є плата за надання інших адміністративних послуг та надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності.

Прогнозні показники доходів районного бюджету на 2022-2024 роки за найменуваннями наведені в додатку 2 до цього прогнозу.

  1. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого районною радою, і надання місцевих гарантій.

У додатку 3 до цього прогнозу відсутні дані щодо показників фінансування районного бюджету на 2022-2024 роки.

Оскільки районний бюджет упродовж минулих бюджетних періодів не здійснював внутрішніх і зовнішніх запозичень, а також не надавав місцевих гарантій і не планує їх надавати у 2022-2024 роках, відтак відсутні відповідні показники і додатки 4-5 до цього прогнозу.

  1. Показники видатків районного бюджету.

Під час формування видаткової частини прогнозу районного бюджету насамперед має бути враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Основною ціллю політики місцевого самоврядування передбачено виконання повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для Самбірської районної ради прогнозний обсяг видатків у 2022 році загалом визначений у розмірі 270,0 тис. грн., у 2023 році – 300,0 тис. грн., у 2024 році – 350,0 тис. грн.

Обсяги на 2022-2024 роки не забезпечують мінімальну потребу в коштах на функціонування 2 установ зі штатною чисельністю 23 посади.

Прогнозні показники видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів, кодами відомчої та типової програмної класифікації видатків наведено в додатках 6-7 до цього прогнозу.

Повернення та надання кредитів не прогнозується у 2022-2024 роках, тому інформація не відображена в додатку 8 до цього прогнозу.

VII. Бюджет розвитку.

Прогнозні показники бюджету розвитку районного бюджету не передбачені, відтак відсутні відповідні показники і додатки 9-10 до цього прогнозу.

VIII. Взаємовідносини районного бюджету з іншими бюджетами.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, який надходитиме до районного бюджету, а також обсяг надання іншим місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів з районного бюджету не передбачений, що пояснює відсутність додатків 11-12.

  1. Інші положення та показники прогнозу районного бюджету.

Прогноз районного бюджету складено згідно з Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 2 червня 2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання».

Загальні прогнозні показники районного бюджету Самбірського району на 2022-2024 роки наведені в додатках 1-3, 6-7 (4-5, 8-12 – відсутні), що додаються.

 

 

Заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації   Наталя Гошман

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua